Een KG en MG zender met twee buizen


 

Deze zender maakt gebruik van twee buisjes en is geschikt voor middengolf en kortegolf .
Het uitgangs vermogen is ongeveer 3 watt en er wordt gebruik gemaakt van een kleine computer audio box als modulator versterker
de oscilator heeft een afstembereik van 3.2 tot 7,7 M/c . dmv. een opsteek mudu;e met een extra condensator wordt het afstem bereik
omlaag gebracht naar 1,4 tot 1,7 Mc zodat de zender ook geschikt is voor de middengolf waarbij er dan de antenne spoel wordt verwisseld
Voor de KG wordt er gebruik gemaakt van een antenne spoel van 25 wind 0,7 mm draad op een 16 mm spoelvorm met de antenne aftakking op 6 wind
De antenne spoel voor de middengolf heeft 75 windingen 0,5 mm draad ook op 16 mm met de aftakking op 22 windingen.
De oscilator spoel is gemaakt met 25 wind 0,4 mm draad op 16 mm met de aftakking voor de kathode op 11 wind.
Voor de voeding wordt er gebruik gemaakt van een 12 volt 2 A adapter zoals veel wordt gebruikt voor halogeen lampen . op de zender
wordt deze 12 volt gebruikt voor de gloeispanning en met een tweede trafo weer omhoog gebracht naar 220 volt voor de anode spanning
de gebruikte modulatie trafo voor het audio is een kleine 9 volts trafo waarop de luidspreker uitgang van een computerbox is aangesloten als
modulatie versterker . Gebruik van deze box het kanaal wat aangesloten is op de LS uitgang voor de tweede luidspreker .
De gebruikte verlengspoel voor de MG antenne is natuurlijk totaal afhankelijk van de antenne lengte . Voor de testantenne hier op zolder heb ik een
spoel gebruikt van 125 windinge 0,4 mm draad op een 16 mm pvc pijp , dit is net aan de lage kant waardoor je deze spoel kunt afregelen met een
ferrietantenne staaf , door deze voorzichtig in de spoel te schuiven kun je precies het punt vinden waar de antenne in resonantie is en er maximale
antennestroom gaat lopen . Voor de KG kun je ofwel direct een antenne op lengte aansluiten ( bv. 12 mtr voor de 48 mtr band ) of ook een verlengspoel
gebruiken als je gebruik maakt van een kortere antenne

Dit is een eevoudig en probleemloos zendertje waarmee zowel op korte als op middengolf verassende resultaten kunnen worden behaald.

 


This transmitter uses two tubes and is suitable for medium and short wave.
The output power is about 3 watts and uses a small box as a computer audio amplifier modulator
the oscillator has a tuning range of 3.2 to 7.7 M / c. means. a slip mudu e with an additional capacitor, the tuning range
lowered to 1.4 to 1.7 Mc so that the transmitter is suitable for medium whereby the antenna coil is changed
For SW is using an antenna coil of 0.7 mm wire winds 25 to 16 mm, a coil shape antenna branch at 6 wind
The antenna for medium wave coil has 75 turns 0.5 mm wire also on 16 mm with 22 turns on the tap.
The oscillator coil is made from 0.4 mm wire winds 25 to 16 mm with the branch for the cathode 11 to wind.
For food, they use a 12 volt adapter, A 2 is often used for halogen lamps. on transmitter
it is 12 volts for the heater voltage transformer and half again raised to 220 volts for the anode voltage
modulation transformer used for audio is a little 9 volt transformer in which the speaker output is connected as one and peripherals
modulation amplifier. Use this box to the channel which is connected to the LS output for the second speaker.
The extension used for the AM antenna coil is of course totally dependent on the antenna length. To test this antenna in the attic I have a
coil used for 125 wind built 0.4 mm wire on a 16 mm PVC pipe, this is just on the low side so you can adjust the coil with a
ferrite rod by carefully sliding the coil you can find the exact point where the antenna is in resonance and maximum
antenna current is running. For SW, you can either directly to an antenna length (eg 12 m to 48 m band) or even an extension coil
use if you use a shorter antenna