Een eenvoudige zender voor de 48 meter band
Dit leuke zendertje is gemakkelijk te bouwen en geeft voldoende vermogen om door geheel Europa gehoord
te worden . De meeste onderdelen komen uit een oude buizen radio .
Englisch translation on the page bottem However i'l didt found the time to moderate the translation , so its not gramatical correct

Dit kleine buizenzendertje voor de korte golf heb ik een tijd geleden eens gebouwd , iemand vroeg me om een kleine zender en het mocht
niet te veel kosten . Met dit ontwerp lukte dat aardig , de meeste onderdelen komen uit een oude radio . De gehele zender is gebouwd op
een chassis van dubbelzijdig printplaat maar er is niets op tegen om een mooi chassis te maken van aluminium , 1,5 mm plaat is prima .
Ik ben hier uitgegaan van een ECC 81 als sturing . het eerste triode deel wordt gebruikt als oscilator , de tweede sectie wordt gebruikt
als buffertrap in een geaarde rooster schakeling . Voor het afstemmen gebruikte ik hier een kleine afstemcondensator van 15 pf , dit is
het type zoals dat wordt gebruikt is het FM gedeelte . met de 100 pf trimmer wordt de oscilator op de juiste frequentie gebracht
hierna is met de 15 pf condensator de zender af te stemmen ongeveer tussen 6200 en 6500 K/c . de spanning op de oscilator buis
wordt gestabiliseerd door een drietal 24 volt zenderdiodes waardoor er hier een stabiele spanning ontstaat van 75 volt
In de eindtrap heb ik de EL 84 gebruikt , voldoende voor 3 tot 5 watt uitgangs vermogen . Dit lijkt weinig maar op de korte golf kun je
hier leuke resultaten mee bereiken , zelf heb ik meerdere malen ontvangstrapporten gekregen uit Engeland , Frankrijk en Zweden en dat
zelfs met nog veel lagere vermogens . Condities en antennes zijn hier belangrijiker dan zendvermogen.
Er wordt hier gebruik gemaakt van Heising modulatie via een smoorspoel , dit mag ook een gewone uitgangstrafo zijn . als modulator
heb ik een ECL 86 gebruikt een dubbelbuis welke ook veel gebruikt werd in kleine radios en gramofoon versterkers uit de jaren 60

This small short wave transmitter tubes, I once built a while ago, someone asked me for a small transmitter and could
not cost too much. With this design that worked nicely, most parts are from an old radio. The entire station is built on
a chassis-sided PCB but there is nothing against a nice chassis to make aluminum, 1.5 mm sheet is fine.
I am one ECC 81 as assumed control. The first part is used as a triode oscillator, the second section is used
as a buffer stage in grounded grid circuit. I used to tune a small capacitor of 15 pf, which is
the type used is the FM part. 100 pf with trimmer, the oscillator placed at the right frequency
below with the 15 pf capacitor to tune the transmitter somewhere between 6200 and 6500 K / c. the voltage on the oscillator tube
is stabilized by three 24-volt transmitter diodes are creating a stable tension of 75 volts
In the final stage I used the EL 84, enough for 3 to 5 watts output power. This seems low but in the short wave can
achieve some nice results with it, I myself have several times reception reports received from England, France and Sweden and
even with much lower power. Terms and antennas are belangrijiker than transmit power.
It is here used Heising modulation via a choke, it may also be a common output transformer. as modulator
I have an 86 ECL uses a double tube which was also used in small radios and gramophone amplifiers from the 60


Hier de opstelling van de onderdelen , probeer deze opstelling zoveel mogelijk aan te houden om terugwerking tussen de trappen zoveel mogelijk
te voorkomen

This is an easy to build low-cost medium wave transmitter with a still solid output and a nice deep modulation. It uses
a number of universal plastic transistors. In the control there are two PNP types are used. I have used the BF451
a type which was frequently used in intermediate frequency amplifiers FM radios. The oscillator is the familiar three-point circuit with a 9 uH
on an adjustable ferrite core coil, I have a 4 mm coil form used by about 25 turns of 0.2 mm wire close to each other
wrapped. The emitter junction is about 6 turns from the earth side. For the 1 nf capacitor across the coil and a mica
styroflex type. Definitely not a ceramic capacitor temperature because they are not stable enough. After the last BF 451 is a
550 BC used as driver stage, followed by the final stage which consists of two parallel transistors 550 BC. The collector pipe is
the antenna coil, the coil antenna extension, this is for an antenna length of 3 to 5 meters.
As AM modulator, two pieces BC559 PNP transistors used
With a 12 volt power supply and a freely suspended with the transmitter antenna can still get a usable width of 2 to 4 km.