Een LPAM zender met 1 buisje
Het volgende ontwerp is een eenvoudige LPAM zender van een paar honderd milliwatt
Ditmaal eens niet met transistoren maar het oude buizenwerk .
Englisch translation on the page bottem However i'l didt found the time to moderate the translation , so its not gramatical correct
 


Ik heb gebruik gemaakt van de ECF 80 , of de PCF 80 een buisje wat ik ook heb gebruikt in mijn een lamps ontvanger
Als voeding is hier ook weer de voeding worden gebruikt met de twee 12 volt trafos "kop aan staart " geschakeld zoals bij de bewuste ontvanger .
De schakeling op zich is vrij eenvoudig , het triode deel van de ECF 80 wordt gebruikt als oscilator
met de afstemkring in het kathode rooster gedeelte , de anode in ontkoppeld naar aarde en krijgt via een tweetal weerstanden de voeding welke
d.m.v. een kleine 10 uf elko nog extra ontkoppeld wordt Het penthode gedeelte wordt als eindtrap gebruikt en kan met de gegeven spanning
van 150 - 200 volt ongeveer 300 milli Watt draaggolf afgeven . Het volle piekvermogen in de modulatie pieken bedraagt dan ongeveer 1,2 watt
met de gebruikte anode spoel gewikkeld op een ferriet antenne is het mogelijk dit signaal zonder aangesloten antenne in de directe omgeving goed
te ontvangen , vooral op draagbare radios met een ingebouwde ferriet antenne kun je hier denken aan een reikwijdte van 50 -100 mtr .
Ga je een extra draadantenne aansluiten , met een extra wikkeling van ongeveer 100 windingen draad
eveneens op de ferrietstaaf gewikkeld zul je met 5 tot 6 mtr antenne lengte toch een reikwijdte van enkele kilometers kunnen halen .
Als modulator versterker is een kleine computer box bruikbaar , sluit de luidspreker uitgang van deze box ( de aansluiting welke normaal
naar de tweede luidspreker geet ) op de 5 Ohm aansluiting van de gebruikte modulatie trafo en je hebt voldoende audio vermogen om
deze zender tot 100 % diepte te moduleren
Het oscilator spoeltje wordt gewikkeld met 0,2 mm emailledraad op een 5 mm kern , ongeveer 50 windingen
De spoel op de antenne staaf bestaat uit 40 windingen 0,4 mm draad netjes naast elkaar gewikkeld
Voor de extra antenne uitgangs spoel gebruik je weer 0,2 mm , bij een antenne lengte van 6 mtr zijn er ongeveer 100 windingen nodig
Voor langere antennes worden het aantal windingen minder ( ongeveer 22 wind voor 20 mtr )

I have used the 80 ECF, PCF or 80 a tube I've also used a lamp to my receiver
If diet is the diet again be used with the two 12 volt transformer "head to tail" side as in the conscious recipient.
The circuit itself is quite simple, the triode section of the ECF 80 is used as oscillator
the tuned circuit in the cathode grid area, the anode in decoupled to ground via two resistors and gets the power which
d.m.v. a small 10 uf elca additional disconnected penthode The part is used as the final stage and is given the power
from 150 to 200 volts around 300 milli watts carrier issue. The high peak power in the modulation peaks than about 1.2 watts
used with the anode coil wound on a ferrite antenna, it is possible that signal without antenna connected properly in the vicinity
receive, especially on portable radios with a built-in ferrite antenna you can think here of a range of 50 -100 meters.
Go up one extra wire antenna, with an additional winding of wire windings about 100
also on the ferrite wound you with 5 to 6 m antenna length but a range of several kilometers to fetch.
As modulator amplifier is a small computer box used, connect the speaker output of this box (which is normally the connection
to forget the second speaker) to 5 ohms connecting the used modulation transformer and you have enough audio power to
this channel to 100% modulation depth
The oscillator coil is wound with 0.2 mm enamel wire on a 5 mm core, approximately 50 turns
The coil on the antenna beam consists of 40 turns 0.4 mm wire wrapped neatly in a row
For additional antenna coil starting to use again 0.2 mm, an antenna length of 6 m, approximately 100 turns needed
For longer antennas are less number of turns (about 22 winds to 20 m)
ven