De Magnetic Loop als zendantenne voor de FM band
Een bijzondere FM antenne voor als je echt geen ruimte hebt voor een full size Yagi
Englisch translation on the page bottem However i'l didt found the time to moderate the translation , so its not gramatical correct
 

Over de Magnetic Loop Antenne is al veel geschreven , soms verguisd soms de hemel in geprezen . De waarheid ligt ergens in het midden.
Over een ding zijn we het allemaal wel eens "Wonder Antennes " bestaan niet , maar de Magnetic Loop komt er wel erg dicht in de buurt.
De MagLoop wordt meestal gebruikt in het frequentie gebied van 4 tot 30 M/c beneden de 4 M/c begint het ding toch wel een beetje
groot te worden , boven de 30 M/c beginnen "normale" antennes al behoorlijk handelbaar te worden. Toch worden Loop antennes ook wel voor
hogere en lagere frequenties gebruikt

. Elders op deze website heb ik een uitstekende Magnetic Loop antenne
beschreven welke ook voor de middengolf goed bruikbaar is als zendantenne
Maar ook op hogere frequnties is de loop antenne goed bruikbaar .
Veel moderne "onboard" antennes zijn van het loop type
Ook de in de jaren 70 veel gebruikte pagers en semafoons gebruikten een
Magnetic Loop als ontvangst antenne waarbij de maten soms heel
klein werden gemaakt bv. 1,2 x 4 cm in de bekende 169 M/c pagers .
Toch zijn loop antennes al behoorlijk lang in gebruik . in de Vietnamoorlog
werden ze veel gebruikt door het amerikaanse leger , maar zelfs in de
jaren 50 werd de loop al toegepast , op de foto rechts is een
politie motor te zien uit de vroege jaren 50 waarbij achterop een
Loop antenne te zien is voor de mobilofoon . In de uitgestrektheid van
Californie voldeden deze Loops op 33 M/c beter dan de normale
staafantenne welke voor 33 M/c erg lang en kwetsbaar was
Deze loop voldeed erg goed op het lange afstands verkeer tussen
motor en dispatcher en was bovendien praktisch onverwoestbaar
de eerder gebruikte staaf antennes wilden nog wel eens afbreken
bij hogere snelheden iets waar deze "Solid Rock"constructie constructie
geen last van heeft De hier getoonde loop is er een van het DDRR type

Ook in de zendamateur wereld wordt dit type wordt de loop wel gebruikt op 2 mtr en 70 cm band . waarbij de loop vaak niet groter is dan 10 - 15 cm
Elders op het web kwam ik een Loop Antenne tegen voor 51 M/c , ik heb domweg de maten door twee gedeeld en deze antenne uitgeprobeerd op de
fm band door de antenne aan te sluiten op mijn spectrum analyser . Met de gebruikte trimmer van 5 pf aan de bovenzijde was de antenne goed af te stemmen
van 70 M/c tot boven de 150 Mc . Vergeleken met een 1/4 golf staaf direct op de analyser waren op het afstempunt de signaal sterktes gemiddeld
4 tot 6 dB sterker met de loop antenne , Dit gaf me gelijk al een hoopvol gevoel.
Nu had ik hier nog een kleine 100 milliwatt stereozender op de werkbank staan met een 75 cm lange whip antenne . na hierop de Loop te hebben
aangesloten en te hebben afgeregeld was het signaal op de spectrum analyser ruim 15 dB ! harder dan bij gebruik van de 75 cm sprietantenne
Wel is de antenne heel smalbandig en het juist afstemmen is echt een priegelwerk , de Antenne heeft veel hanfeffect en voor het afregelen heb je wel wat
handigheid nodig , steeds iets over het punt heendraaien tot je net iets te laag zit , als je dan je hand wegneemt zie je de veldsterkte sterk toenemen .
Met een beetje oefening heb je dit snel onder de knie en is de afregeling een peanut .
Voor een goed rendement moet de antenne dik zijn , voor KG gebruiken we meestal 22 mm koperbuis , voor een goede VHF antenne moet je toch
minimaal 6 mm gebruiken , ik heb hier voor de test opstelling 2,5 mm VD draad gebruikt , niet echt optimaal maar het werkte toch boven verwachting .

   

Hierboven de complete FM zender met de MagLoop Antenne

Hier een detail foto van de inkoppeling

   
   

Dit is de 5 Pf trimmer met een stukje isolatie als isolatie voor
het iets gemakkelijke afstemmen

Hier nogmaals een foto van de inkoppeling het
draadlusje is 32 mm

   
En hier het schema van deze Mag loop zoals ik hem aan de
zender heb gemonteerd
De zender heeft een BF 199 in de eindtrap met een
DC ingangs vermogen van ongeveer 100 milliwatt
Zelfs met dit kleine vermogen is de zender tot op een ruime
kilometer afstand goed te ontvangen op de autoradio.

Voor het afregelen gebruik ik een vergelijkbare loop voorzien van
een diode
en een 100 uA meter op ongeveer 1 mtr afstand , hiermee is de
zender en de loop gemakkelijk af te regelen op amximale afstraling

   
Mijn tweede experiment van deze avond was een
A-Symetrische Magnetic Loop waarbij de afstemcondensator aan de onderkant tegen aarde aan zit
i.p.v. zwevend in de lucht boven aan de loop .
Ook heb ik de loop nog een
stuk kleiner gemaakt met een diameter van 12 cm

De afstraling bleek ongeveer gelijk te zijn aan mijn eerste uitvoering
Voordeel van deze constructie de eenvoudiger manier van afregelen
Omdat de trimmer met een zijde aan de aarde ligt laat deze zich nu
probleemloos met een normale schroevendraaier afregelen zonder last
te hebben van het handeffect welke optreed bij de zwevende trimmer
van de eerste symetische uitvoering. Fotos volgen .
Ook ligt het in de bedoeling nog weer een symetrische
uitvoering te maken
waarbij de aansturing geschied d.m.v. een balanspaartje transistoren om
op die manier een grotere output te halen , zo ongeveer zoals de
kleine monozender met de op de printplaat ge-etste Loop antenne welke
elders op deze site te vinden is .
Met dit type antenne en een aansturing van 300 - 500 milliWatt
moet er zeker
een reikwijdte te halen zijn van 3 - 5 Km mits de zender
redelijk vrij op een
bovenverdieping van een eengezinds woning is geplaatst
Hieronder nog een tweetal fotos van de kleine 12 cm loop , waarbij ook
duidelijk de twee trimmers aan de zijkant vande zender zichtbaar zijn

   
   
       

About the Magnetic Loop Antenna Much has been written, sometimes reviled sometimes praised. The truth lies somewhere in the middle.
About one thing we all agree "Miracle Antennas" do not exist, but the Magnetic Loop comes very close.
The MagLoop is usually used in the frequency range from 4 to 30 M / c below 4 M / c the thing starts getting a little bit
huge, over 30 M / c start "normal" antennas have to be quite tractable. Yet also for Loop antennas
higher and lower frequencies used
Elsewhere on this website I have an excellent Magnetic Loop Antenna
which also describes the medium is useful as a transmitting antenna
But at higher frequnties loop antenna is very useful.
Many modern "onboard antennas are of the type of course
Also in the 70 commonly used pagers and pagers using a
Magnetic loop as a receiving antenna, where the measurements sometimes very
small were made ??eg 1.2 x 4 cm in the 169 known M / c pagers.
However, loop antennas already pretty long time. in Vietnam
they were widely used by the American army, but even in the
Over 50 years has been applied to the right is a picture
Police motorcycle show from the early 50's with a back
Loop antenna can be seen on the mobile phone. In the vastness of
California met these loops at 33 M / c better than normal
the rod antenna for 33 M / c was very long and vulnerable
This course did very well in long distance traffic between
engine and dispatcher and was also virtually indestructible
the previously used rod antennas would sometimes break
at higher speeds something these "Solid Rock"construction design
not get in the loop shown here is a type of the DDRR

In the amateur world, this type is being used on over 2 meters and 70 cm band. often the barrel does not exceed 10 to 15 cm
Elsewhere on the web there was a loop antenna at a 51 M / c, I simply divided by two sizes and antenna tried to
fm band through the antenna to my spectrum analyzer. With the use of 5 pf trimmer at the top, the antenna tuning
of 70 M / c to above 150 Mc. Compared to a 1 / 4 wave rod directly to the analyzer were afstempunt the average signal strengths
4 to 6 dB stronger with the loop antenna, like all this gave me a hopeful feeling.
Now here I had a small stereo 100 milliwatt transmitter on the bench stand with a 75 cm long whip antenna. After this the loop to have
connected and have adjusted the signal was on the spectrum analyzer over 15 dB! faster than with the 75 cm rod antenna
However, the very narrow-band antenna and the correct matching is really a loosing, the antenna has many hanfeffect and you have to adjust some
ingenuity, and something about turning around the point to you is just too low, your hand away when you see the field grow strongly.
With a little practice you'll quickly master this and the adjustment is a peanut.
For a good return, the antenna thickness, we often use for SW 22 mm copper pipe for a good VHF antenna you have to
at least 6 millimeters, I'm here for the test setup VD 2.5 mm wire, not optimal but it worked better than expected
And here the schedule this May as I walk him to the
have mounted transmitter
The transmitter has a 199 BF in the final stage with a
DC input power of approximately 100 milliwatts
Even with this small power station is to a large
miles on the car radio can be received well.
Before adjusting I use a similar course with
a diode
and a 100 uA meter at about 1 meter distance, this is the
transmitter and loop easy adjustment of radiation amximale
My second experiment of this evening was a
A Symmetrical Magnetic Loop where the tuning at the bottom to earth's
i.p.v. floating in the air at the top of the loop.
I also have over a
made smaller with a diameter of 12 cm
The radiation appeared to be about equal to my first performance
Advantage of this construction is the easier way to adjust
Because the trimmer with a side that shows the earth is now
smoothly with a normal screwdriver adjust without load
to have the hand effect which occurs when the floating trimmer
symetische the first execution. Photos follow.
It is also the intention is again a symmetric
implementation to
where the control history d.m.v. a balanced pair of transistors to
In this way a greater output to bring up as much as the
small mono channel with the circuit board etched loop antenna that
elsewhere on this site is.
This type of antenna and a control of 300 to 500 milliwatts
be be sure
to get a range of 3 to 5 Km by the station
fairly freely on a
top floor of a united home is located
Below are two pictures of the little over 12 inches, including
clearly the two trimmers on the side Vande channel are visible