Een eenvoudige portable radio voor midden en korte golf met de MK 484
voorzien van terugkoppeling op de antenne

De meesten zullen de MK484 of de oudere uitvoering hiervan de ZN414 nog wel kennen . Dit kleine Ic was een complete AM ontvanger in een TO 92 behuizing .
Dankzij de zeer hoogohmige ingang en de hoge versterking is dit ic uitermate geschikt voor zeer kleine radio's , je hebt er maar een paar extra onderdelen voor nodig
en het IC werkt al op een spanning van 1,2 volt wat hem uitermate geschikt maakt voor voeding uit knoopcellen . Het ontwerp is al wat ouder maar gelukkig is de MK4484
nog steeds goed verkrijgbaar . Als audio versterker heb ik hier gebruik gemaakt van de LM386 , een 1 watt versterker in een DIP 8 uitvoering met een laag stroomverbruik .
Dit IC wat vooral in de jaren 80 veel werd gebruikt in draadloze telefoons is ook nog steeds goed verkrijgbaar .Ook de kosten vallen mee . ik kocht de 386 voor 50 dollarcent
de prijs van de MK484 ligt tussen de 1 en 2 dollar .
Hieronder het oorspronkelijke schema uit het MK484 datasheet

the MK484 or the older version of this ZN414 is still available. This small Ic was a complete AM receiver in a TO 92 package.
Thanks to the very high impedance input and high gain, this IC ideal for very small radios, you've only got a few extra parts needed
and the IC has been working at a voltage of 1.2 volts which makes it extremely suitable for feeding of button cells. The design is somewhat older but luckily the MK4484
still available in may shops . As audio amplifier I've used the LM386, a 1 watt amplifier in an 8-pin version with a very low power consumption.
This IC was mainly in the 80's often used in wireless phones and is still available. I bought the 386 for 50 dollarcents
the price of the MK484 is between 1 and $ 2.
Here is the original chart from the MK484 datasheet

.....Oorspronkelijk is de MK484 bruikbaar tot 3 M/c , daarboven loopt de gevoeligheid snel terug , om deze gevoeligheid wat groter te maken heb ik gebruik gemaakt
van terugkoppeling ( regeneration) zoals ook werd toegepast in oude rechtuit ontvangers . Hierdoor wordt de gevoeligheid en selektiviteit nog eens een vaktor 1000 opgevoerd
en is de ontvanger goed bruikbaar tot boven de 7 Mc
Voor deze terugkoppeling heb ik gebruik gemaakt van een extra transistor , hier de BC 547 maar ook de 2N2222 is goed bruikbaar
we pakken met een kleine kondensator van ongeveer 8 pf wat signaal van de afstemspoel versterken dit en voeren dit versterkte signaal teug aan de antennespoel door middel van een
spoel van 3 windingen . Met een potmeter regelen we de spanning op deze transistor zodat de deze trap net op het randje van genereren kunnen instellen
precies zoals we dat gewend zijn met de oude rechtuit ontvangers


Originally the MK484 is useful to 3 m / c, above the sensitivity rapidly decrease but with the help of
of feedback (regeneration) as it was used in old straight receivers will increase the sensitivity and selectivity further a 1000 times
so the receiver is useful to over 7 Mc
For this feedback, I used an extra transistor, here the 547 BC but the 2N2222 is also useful
with a small capacitor of about 8 pf the signal from the tuningcoil is fed to a amplifier transistor is feed back through an coil
coil of 3 turns on the antenna . With a potentiometer, we arrange the tension so that this transistor stage on the edge of generating
just as we used to with the old straight receiversAls afstem condensator heb ik in deze schakeling gebruik gemaakt van een varicap zodat we kunnen afstemmen met een potmeter . De antenne spoel is een
ferrietstaaf van 12 tot 15 cm lengte , de middengolf spoel heeft 60 windingen , de kortegolf spoel 15 windingen en de terugkoppelspoel 3 windingen .
Als de schakeling niet wil oscileren moet je de aansluitingen van deze 3 windingenspoel verwisselen .
De schakeling is zo gevoelig dat er geen buitenantenne nodig is , vele tientallen stations zijn uitstekend te ontvangen op de ferrietstaaf , zelfs op korte golf .
Mocht de gevoeligheid op kortegolf toch iets tegenvallen kun je een korte whipantenne gebruiken ( 50 - 90 cm) welke je kunt aansluiten op punt 2 van de MK484
maar in de meeste gevallen is dit niet nodig .
Hieronder de print layout van deze ontvanger
, ik heb hier gebruik gemaakt van gaatjesbord waarover ik een afdruk van de layout heb geplakt

As a tuning capacitor in the circuit, I used a varicap so we can match with a potentiometer. The antenna coil is a
ferriterod from 12 to 15 cm long, medium wave coil has 60 turns,the shortwave coil15 turns and the feedback coil 3 turns .
If the circuit is not oscillating, you want the connections of these three coil windings change.
The circuit is so sensitive that no external antenna is needed, dozens of stations to receive excellent on the ferrite, even on short wave.
If the sensitivity on shortwave something disappointing you can use a short whipantenne (50-90 cm) which you can plug in item 2 of the MK484
but in most cases this is not necessary.

Below the print layout of this receiver, I have used a pinhole plate which I have pasted the layout of the print layout

Bekijk deze ontvanger op Youtube See this receiver at Youtube :