Een Solid State modulator met Audio Compressie voor kleine AM Zenders
Geschikt voor kleine 10 - 15 watt zenders met transistoren of buizen
Englisch translation on the page bottem However i'l didt found the time to moderate the translation , so its not gramatical correct
   
  Een belangrijke voorwaarde voor een goede amplitude modulatie op Midden of Korte golf is de modulatie diepte . Voor een goede verstaanbaarheid
is het belangrijk dat de modulatie diepte tegen de 100 % zit zonder dat er overmodulatie intstaat . Bij een lage modulatie diepte zal het geluid veel te
veel in de achtergrond ruis blijven steken waardoor het eigenlijk alleen in de directe omgeving van de zender goed hoorbaar is . Bij te veel modulatie .
meer dan 100 % ontstaat er enorm veel vervorming en bovendien erg veel gespetter van de eindtrap waardoor er vooral in de omgeving veel storing
ontstaat , niet alleen op de radio maar ook op andere elektronische toestellen varierend van computerboxen , telefoon lijnen , maar ook op
gevoelige elektronika zoals thermostaten , computers , licht dimmers , enz. Vooral bij muziekweergave is het vaak moeilijk om de goede balans te vinden
Bij een instelling waar de zachte passages nog redelijk goed hoorbaar blijven zullen de harde passages al snel overgemoduleerd raken , stel je de
modulatie zodanig in dat de harde passsages nog net niet overgemoduleerd zijn zullen de meeste zachtere passages gehee in de ruis verdrinken .
Wil je het goed doen zul je dus de een of andere vorm van compressie moeten toepassen , bv. een mooie Optimod 9000 of zoiets , nadeel je hebt
daarvoor wel een dikke knip nodig . Met een beetje elektronika is het echter ook gemakkelijk zelf te doen . Bij Amateurzenders werd er vaak een
clipper gebruikt . Domweg alles boven een bepaalde sterkte afknippen , voor spraak ging dat wel maar voor muziekweergave geeft dit ontelaatbaar
veel vervorming . Bij de hieronder gebruikte schakeling wordt er echte compressie toegepast , de uitgangsspanning van de versterker wordt hier gebruikt
om de ingang van de modulator terug te regelen . Het netwerkje met de diode en de twee leds aan de uitgang zorgen voor een gelijkspanning welke
afhankelijk van de sterkte een spanning leveren tussen de 0 en 4,2 volt . hierdoor zullen de twee leds oplichten , de eerste bij een spanning tussen de
2,8 en 3,7 volt komt de spanning boven de 3,7 volt zal de tweede led ook mee gaan doen . d.m.v. een lowpass filter bestaande uit twee elkos en een
weerstand van 4k7 wordt deze spanning toegevoerd aan de basis van een transistor aan de ingang . komt deze transistor in geleiding dan wordt het
ingangssignaal zover verzwakt dat de spanning over de leds weer zakt tot beneden 3,7 volt
Op de uitgang van het IC staat de halve voedingspanning , deze wordt gebruikt om de eindtrap van de zender te voeden , de hoeveelheid stroom welke
hier kan worden geleverd is voldoende voor een standaard eindtrap met bv. de IRF 520 - IRF 640 , enz
In het tweede schema wordt er een modulatie tfafo gebruikt waardoor deze modulator ook geschikt is voor kleine buizen zenders met bv.
1 of 2 maal de EL 84 , een EL36 of zelfs een 807 op niet te veel spanning

Als IC is hier een TDA 2003 gebruikt , dit IC is primair ontworpen als eindversterker voor autoradio's en kan een flinke overbelasting verdragen .An important prerequisite for a proper amplitude modulation on middle or short wave modulation depth. For good intelligibility
it is important that the modulation depth is close to 100% without overmodulation intstaat. At low modulation depth, the sound too
many remain in the background noise so it really just stabbing in the immediate vicinity of the station is clearly audible. Too much modulation.
more than 100% creates huge distortion and also very much splashing of the amp causing particularly near noisy
occurs not only on radio but also to other electronic devices ranging from computer speakers, telephone lines, but also
sensitive electronics such as thermostats, computers, light dimmers, etc. Especially in music reproduction, it is often difficult to get the balance right
In an institution where the soft passages still remain reasonably heard the loud passages will soon become overexposed, imagine the
modulation so that the hard pass ladders not just modulated, most quieter gehee drown in the noise.
Do you do well you'll be stuck in some form of compression to apply, such a beautiful Optimod 9000 or something, you disadvantage
therefore it needs a big cut. With a bit of electronics it is also easy to do yourself. Amateur stations were often at a
clipper used. Simply cut off everything above a certain level, advocacy was that it only for music playback, this ontelaatbaar
much distortion. In the circuit used below is true compression is used, the output voltage of the amplifier is used here
the back entrance of the modulator to regulate. The network with the diode and two LEDs to provide an output voltage which
depending on the strength providing a voltage between 0 and 4.2 volts. thus, the two LEDs light up, the first in a tension between
2.8 and 3.7 volts, the voltage above 3.7 volts, the second LED also will participate. d.m.v. a lowpass filter consisting of two and a elkos
4k7 resistor, this voltage applied to the base of a transistor at the entrance. , this transistor into conduction than the
input signal, so weak that the voltage across the LEDs again drops below 3.7 volts
At the output of the IC is half the supply voltage, which is used for the final stage of the transmitter to feed, the amount of current that
here can be supplied is sufficient for a standard amp eg IRF 520 - IRF 640, etc.
In the second scheme is a modulation used tfafo modulator making it suitable for small tube stations with such
1 or 2 times the EL 84, an EL36 or a 807 on too much tension
If this IC is a TDA 2003, IC is primarily designed as amplifier for car stereos and can tolerate a considerable overload.